ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

กรอบแนวคิดในการจัดทำแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัล (Maturity model)

อัตราการตอบกลับ

หน่วยงานตอบกลับทั้งหมด 1,850 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 96.05% [N=1,926]

จากการสำรวจทั้งสิ้น 1,926 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 1,850 หน่วยงาน

96.05%

หน่วยงานระดับกรม

จากการสำรวจทั้งสิ้น 315 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 292 หน่วยงาน

92.70%

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

จากการสำรวจทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน

100.00%

หน่วยงานระดับจังหวัด

จากการสำรวจทั้งสิ้น 1,609 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 1,556 หน่วยงาน

96.71%